Λήγει την Παρασκευή στις 18 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τέσσερα προγράμματα του ΟΑΕΔ που απευθύνονται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για τα εξής προγράμματα:

•Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων για τις Διοικητικές Περιφέρειες που ανήκουν στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8.
•Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών.
•Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.", "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.", "Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.", "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)", "ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL TRUST)", "ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ." και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση "COMMERCIAL VALUE"
•Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.», «ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ» του Νομού Θεσσαλονίκης

Published in OUR TIPS

Αλλάζουν τα κριτήρια για το επίδομα ανεργίας από το 2014. Σύμφωνα με το νέο κριτήριο που αρχίζει να ισχύει από 1/1/2014 προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των 400. Στην περίπτωση που εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των 400 ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των 400 ημερήσιων επιδομάτων. Ουσιαστικά με την παραπάνω ρύθμιση το όριο από 450 ημέρες που ήταν μέχρι σήμερα θα μειωθεί στις 400 ημέρες που σημαίνει ότι από 1/1/2014 μειώνονται κατά 50 οι ημέρες επιδότησης που μπορεί κάποιος να λαμβάνει το επίδομα ανεργίας μέσα σε μια τετραετία.

Αξίζει να αναφερθεί πως από 1/1/2014 η διάρκεια επιδότησης θα εξαρτάται πλέον και από τον περιορισμό των 400 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας για την τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης.

Published in OUR TIPS

Νέο πρόγραμμα ξεκινά ο ΟΑΕΔ για γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες θέλουν να ανοίξουν καινούργια επιχείρηση. Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να είναι άνεργες ηλικίας 22 -64 ετών. Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες:

  • με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας
  • που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη οικονομία και
  • μέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.

 Οι ενδιαφερόμενες θα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης "Επιχειρηματικότητα Ανέργων Γυναικών Ηλικίας 22-64", η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στοχεύει στοχεύει στην προώθηση ανέργων γυναικών στην απασχόληση.

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης παρέχονται στον δικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ (oaed.gr).

 
Published in OUR TIPS

Ηλεκτρονικά θα γίνεται από εδώ και στο εξής η υποβολή εντύπων αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ώστε να καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασίας, η εισφοροδιαφυγή, αλλά και η γραφειοκρατία. Πιο συγκεκριμένα από Παρασκευή 1-3-2013 οι εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να υποβάλλουν μέσω διαδικτύου έντυπα του Σώματος ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ.

Έντυπα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ είναι:

  • πίνακες προσωπικού
  • οι αναγγελίες υπερωριακής απασχόλησης
  • οι αιτήσεις για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.

Έντυπα αρμοδιότητας ΟΑΕΔ είναι:

  • οι αναγγελίες πρόσληψης
  • οι αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,
  • οι καταγγελίες σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου
  • οι βεβαιώσεις-δηλώσεις εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.

 

Published in OUR TIPS
Σύμφωνα με τις Εγκυκλίους  17227/32/22.8.2012  και οίκ. 25932/12.10.2012 τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα είναι:

α) Ε3. Αναγγελία πρόσληψης,

β) Ε4. Πίνακας προσωπικού,

γ) Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,

δ) Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου,

ε) Ε7. Βεβαίωση − Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,

στ) Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και

ζ) Ε9. Αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.


Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5