Νέα παράταση δίνει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τις Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 12/2013 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μέχρι 28/2/2014

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο ορίζεται ότι:

"Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή της Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 12/2013, κατά την οποία εντάσσονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., Τ.ΑΠ.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4225/2014 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφασίζει την παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 12/2013 μέχρι 28/2/2014.
Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των κατά νόμο οριζόμενων προθεσμιών."

Νέα ρύθμιση θέσμισε το υπουργείο για τους οφειλέτες του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα, η ρύθμιση θεσπίστηκε για βεβαιωμένες οφειλές άνω των 5000 ευρώ και η διεκδίκηση των οφειλών θα γίνεται εντός μηνός από τη βεβαίωσή τους και εντός 20 ημερών από την αποστολή ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη.

Μέσω της δημιουργίας του νέου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) προβλέπονται αυστηρές προθεσμίες που στόχο έχουν να επιταχυνθεί ο χρόνος είσπραξης των οφειλών. Πιο συγκεκριμένα

  •    Η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής δημιουργείται και αποστέλλεται στο ΚΕΑΟ εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της εμπροθέσμου καταβολής από την ημερομηνία που θεωρήθηκαν καθυστερούμενες.
  •       Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή της από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα στη βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ ώστε να γίνεται ο διαχωρισμός των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και μη.
  •       Μέσω  μιας ατομικής ειδοποίησης θα ενημερώνεται ο οφειλέτης για το ποσό της οφειλής και σε χρονικό διάστημα 20 ημερών θα πρέπει να ρυθμίσει την οφειλή του. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το ποσό θα ξεκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης.
Published in OUR TIPS

Με τη νέα εγκύκλιο του ΙΚΑ οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν ταυτόχρονα τις καθυστερούμενες εισφορές του πρώτου εξαμήνου του 2013 σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις («πάγια ρύθμιση») και να υπαχθούν στη ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των προηγούμενων ετών, μέχρι και σε 48 δόσεις («Νέα Αρχή»). Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι αν ο εργοδότης επιθυμεί την ταυτόχρονη υπαγωγή των οφειλών του στις διατάξεις της ρύθμισης της Νέας Αρχής και της Πάγιας Ρύθμισης θα πρέπει να υποβάλει σχετικές αιτήσεις για κάθε τύπο ρύθμισης, ενώ η καταβολή της πρώτης δόσης για κάθε ρύθμιση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά την ίδια ημέρα.

Published in OUR TIPS

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο οι υπόχρεοι σε ασφαλιστικές κρατήσεις οφείλουν να καταβάλλουν τις εισφορές στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον ημερολογιακό μήνα εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Οικονομικών όρισε νέα προθεσμία για την υποβολή των Α.Π.Δ όπου πλέον θα υποβάλλονται κάθε μήνα έναντι κάθε τριμήνου όπως ήταν η παλαιότερη ρύθμιση. Έτσι η καταβολή των εισφορών μηνός Οκτωβρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 7η Νοεμβρίου, και οι Α.Π.Δ. μηνός Οκτωβρίου θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στον Νοέμβριο στις ανάλογες προθεσμίες.

 

Published in OUR TIPS

Διευκρινίσεις έδωσε το ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ μέσα από τη έκδοση του γενικού εγγράφου Γ99/1/182/19.10.2012. Σε αυτό δίδονται πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την καταβολή εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. και την διαχείριση και επεξεργασία Α.Π.Δ. Γ' τριμήνου. Μέσω του γενικού εγγράφου παρατείνεται η υποβολή των Α.Π.Δ., Γ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Σεπτεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, έως 16/11/2012, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Αναλυτικότερα:

  • "1. Η διαχείριση και επεξεργασία των ΑΠΔ Γ’ Τριμήνου 2012 Κοινών Επιχειρήσεων, καθώς και οι ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων μηνός 9/2012 που έχουν ήδη υποβληθεί με μειωμένα ασφάλιστρα, θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο από τις Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  • Οι διαφορές ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 9ου /2012 που θα προκύψουν υπέρ των ανωτέρω Οργανισμών θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες ( άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως 30/11/2012. Η προθεσμία αυτή αφορά μόνο τις περιπτώσεις των εργοδοτών που έχουν μέχρι την έκδοση του παρόντος, υποβάλει ήδη τρέχουσες εισφορές μηνός Σεπτεμβρίου 2012 με μείωση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. Για τους λοιπούς υπόχρεους εργοδότες οι τρέχουσες εισφορές μηνός Σεπτεμβρίου 2012 θα καταβληθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δηλ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2012.
  • Για τους ασφαλισμένους βάσει του Κεφ. Η’ φορ/τές (ξηράς – λιμένων), επειδή η εργοδοτική εισφορά εισπράττεται συγχρόνως με την αμοιβή και αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα σε επτά (7) ημέρες το αργότερο από της 15ης και τελευταίας ημέρας του μήνα, η τυχόν διαφορά εργοδοτικών εισφορών που έχει προκύψει από την ανωτέρω μείωση θα αναζητηθεί με οδηγίες νεοτέρου εγγράφου μας."
Published in OUR TIPS

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνει ότι, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, να προχωρήσουν στην τακτοποίηση αυτών, με την επιλογή μίας εκ των παρακάτω δυνατοτήτων:

Α) Ένταξη των οφειλών σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού κατά τις διατάξεις της παρ. Α1 του άρθρου 48 του ν.3943/2011, με έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.7.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.8.2012 και εφεξής.

Το ποσό της μηνιαίας καταβολής θα αντιστοιχεί:

1) σε ποσοστό 1,25% της κατά τα ανωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του δευτέρου τριμήνου 2012 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων, ως προς την υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, για τους οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής άνω των 500.000,00 ευρώ και μέσο όρο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του δεύτερου τριμήνου του 2012 μικρότερο των 5.000,00 ευρώ, το ποσό της μηνιαίας καταβολής ορίζεται στο 1% της κεφαλαιοποιημένης την 31.7.2012 οφειλής.

Β) Ένταξη των κεφαλαιοποιημένων, την 31.7.2012, οφειλών σε ρύθμιση, με απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.8.2012 και εφεξής. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:

1) εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%).

2) ρύθμιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

Η υπολογισθείσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δόση που θα καταβάλλεται έναντι της κεφαλαιοποιημένης, την 31.7.2012, οφειλής θα επιφέρει σημαντική μείωση, τόσο της κύριας οφειλής όσο και των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών που αναλογούν σε αυτή.

Σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί από την επιχείρησή σας έως την 31.12.2012

Τονίζεται ότι, για τους εργοδότες που θα υποβάλλουν σχετική αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της περίπτωσης Α) μετά την ως άνω ημερομηνία και μέχρι την 31.12.2013, δεν θα παρέχεται η έκπτωση του 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Στη ρύθμιση της περίπτωσης Β) δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης υπαγωγής μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, ενώ η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υποβάλλεται άπαξ.

Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε μία εκ των ανωτέρω τριών δυνατοτήτων ρύθμισης, δεν επιτρέπεται η μετάβαση από την μία δυνατότητα ρύθμισης στην άλλη.

Επίσης, για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις και τηρούν τους όρους αυτών, αναστέλλεται έως την 31.12.2013 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας δύο (2) μηνών χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Published in OUR TIPS

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι, μετά την από 17/10/12 επιστολή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς τον Διοικητή του Ιδρύματος, σύμφωνα με την οποία η τροπολογία περί κατάργησης των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ, από 1/9/2012, απεσύρθη από το Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου δεν κατέστη νόμος του Κράτους, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ των ως άνω Οργανισμών θα καταβληθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δηλ. εις ολόκληρον. 

Published in OUR TIPS

Tο υπουργείο Οικονομίας προωθεί μια νέα νομοθετική ρύθμιση για τον διακανονισμό των οφειλών των επιχειρήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013. Με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται η τακτοποίηση των οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με μία εκ των παρακάτω δυνατοτήτων: 

 Α) Ένταξη των οφειλών σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, με μηνιαία καταβολή ποσού, έναντι των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-7-2012, έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής και καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-8-2012 και εφεξής.
 
Η ισχύς του προσωρινού διακανονισμού ορίζεται μέχρι την 31-12-2013. 
 
Η υπολογισθείσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μηνιαία καταβολή που θα καταβάλλεται έναντι της κεφαλαιοποιημένης, την 31.7.2012, οφειλής θα επιφέρει σημαντική μείωση, τόσο της κύριας οφειλής όσο και των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών που αναλογούν σε αυτή. 
 
Β) Εξόφληση των οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-7-2012, με απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-8-2012 και εφεξής. Στη περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:
 
1) εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%).
 
2) ρύθμιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). 
 
Όσοι εργοδότες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις ως άνω ρυθμίσεις μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του ν.3863/2010.
 
 

 

 

Published in OUR TIPS

Την ερχόμενη Κυριακή λήγει η προθεσμία για την αποκατάσταση λαθών Α.Π.Δ. περιόδων 01/2002 - 03/2012 από χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Α.Π.Δ. και επανυποβολές Α.Π.Δ. περιόδων 1/2002 - 3/2012, που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου. Το ΙΚΑ απευθύνεται πλέον στους εργοδότες για την αποκατάσταση των εναπομεινάντων λαθών και την ενημέρωσή τους για την αποφυγή των ίδιων λαθών, κατά την υποβολή των επόμενων ΑΠΔ.

Την ίδια στιγμή για τους εργοδότες χρήστες δίδεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης για τα λάθη τους και η αποκατάστασή αυτών μέσω διαδικτύου, ανεξαρτήτως πλήθους λαθών και νομικής μορφής έως 30/9/2012. Επιπλέον από 9/7/2012 έως 30/9/2012, θα έχουν τη δυνατότητα οι εργοδότες μέσω διαδικτυακής υποβολής να επανυποβάλουν ΑΠΔ που εντοπίστηκαν λάθη ή παραλείψεις στη δομή του αρχείου ή των δεδομένων .

Άξιο προς επισήμανση είναι ότι η 30η Σεπτεμβρίου 2012 ορίζεται ως η καταληκτική ημερομηνία επανυποβολών ΑΠΔ, διόρθωσης των λαθών και οριστικοποίησης των ορθών ΑΠΔ.

 

 

 

Published in OUR TIPS

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν.4046/12 η διοίκηση του ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι από 1 Νοεμβρίου του 2012 καταργούνται οι Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κατά ποσοστό 0,75% και 0,35% αντίστοιχα. Συμπερασματικά, οι ασφαλιστικές εισφορές περιόδων ασφάλισης από 1 Νοεμβρίου του 2012 και μετά θα καταβάλλονται μειωμένες κατά 1,10% όσον αφορά στην εργοδοτική εισφορά. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εισφορές ασφαλισμένου υπέρ των ανωτέρω καταργηθέντων Οργανισμών θα καταβάλλονται κανονικά.

.

Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5