Σύμφωνα με το νέο νόμο καταργείται το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου για τις ΕΠΕ καθώς επίσης καταργείται και ο περιορισμός του κεφαλαίου για την σύσταση των ΙΚΕ. Επιπλέον η κυβέρνηση κάνει και τροποποιήσεις και σε μερικές διατάξεις του νόμου των ΑΕ.

Published in OUR TIPS

Νέα μέτρα πήρε η κυβέρνηση σχετικά με την ίδρυση ΕΠΕ. Πιο ειδικά το οικονομικό επιτελείο:

  • κατήργησε την καταβολή του κεφαλαίου για την ίδρυση εταιριών ΕΠΕ αλλά και ΙΚΕ
  • μείωσε κατά 30% την διαδικασία ίδρυσης εταιριών
  • έδωσε το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικών αδειών
Published in OUR TIPS

Την Τετάρτη 12/12/2012 τέθηκαν σε ισχύ τα κατώτατα όρια κεφαλαίου για την σύσταση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Πιο συγκεκριμένα το κατώτατο όριο για σύσταση Α.Ε. ορίζεται στο ποσό των 24.000 ευρώ ενώ το κατώτατο όριο για σύσταση Ε.Π.Ε. ορίζεται στο ποσό των 2.400 ευρώ

Published in OUR TIPS

Η κυβέρνηση θέσπισε νέα μέτρα για την διευκόλυνση της ίδρυσης επιχειρήσεων, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα :

  • Μειώνεται το ελάχιστο όριο κεφαλαίου για την ίδρυση ΑΕ σε 24.000 ευρώ από 60.000 που ήταν τώρα και ΕΠΕ σε 2.400 ευρώ από 4.500 ευρώ.
  • Από 1/1/2013 απελευθερώνονται τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, με σκοπό να αποτυπωθούν στα επίσημα στοιχεία οι μειώσεις διδάκτρων που γίνονται στο χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
  • Από 1/1/201 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα Επιμελητήρια. Η εγγραφή καθίσταται προαιρετική.
Published in OUR TIPS

Το οικονομικό επιτελείο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4072 γνωμοδότησε οτι απο εδώ κι στο εξής θα μπορεί να γίνεται η μετατροπή της μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. σε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 4072/2012, κατ' αναλογία των όσων ισχύουν για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Στην περίπτωση αυτή και δεδομένου ότι στην ομόρρυθμη εταιρεία συμμετέχει υποχρεωτικά και νέος εταίρος, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της παλαιάς εταίρου, οφείλεται, σύμφωνα με την πάγια θέση της Διοίκησης, φόρος υπεραξίας 20% με βάση τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (έμμεση μεταβίβαση).

Published in OUR TIPS

Το υπουργείο Οικονομικών μέσα από την εγκύκλιο 41225-ΔΙΟΕ-1004/28-9-2012 δίνει κάποιες διευκρινίσεις για την άσκηση του επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού. Αξιοσημείωτο είναι ότι πλέον δεν απαιτείται διοικητική άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού. Το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού μπορεί να ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του, η οποία αναγγελία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων.

Τα Φυσικά Πρόσωπα έχουν την δυνατότητα να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού ακόμα και αν δεν είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος έχοντας σαν απαραίτητη προϋπόθεση πτυχίο των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών ή πτυχίο ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού ή να πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010.

Για τις Ανώνυμες Εταιρείες είναι απαραίτητο κάθε μέλος του Δ.Σ. να του έχει χορηγηθεί επαγγελματική ταυτότητα για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή- φοροτεχνικού.

Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης είναι επιβεβλημένο για το διαχειριστή να χορηγείται επαγγελματική ταυτότητα για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού. Το ίδιο πρέπει να ισχύει επιπρόσθετα και για τα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, που είναι εντεταλμένα ή εξουσιοδοτημένα από το διαχειριστή ή συνδράμουν ή υπογράφουν πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή-φοροτεχνικού.

Για τις Ομόρρυθμες Εταιρείες τόσο ο διαχειριστής όσο και τα ομόρρυθμα μέλη, αλλά επιπρόσθετα και τα πρόσωπα, υπάλληλοι ή μη της εταιρείας που είναι εντεταλμένα ή εξουσιοδοτημένα από το διαχειριστή ή συνδράμουν ή υπογράφουν πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή -φοροτεχνικού, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική ταυτότητα για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού.

Για τις Ετερόρρυθμες Εταιρείες μόνο ο διαχειριστής της εταιρείας, αλλά επιπρόσθετα και τα πρόσωπα υπάλληλοι ή μη της εταιρείας που είναι εντεταλμένα ή εξουσιοδοτημένα από το διαχειριστή ή συνδράμουν ή υπογράφουν πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή - φοροτεχνικού, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με επαγγελματική ταυτότητα για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού.

Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5