Νέο σύστημα φορολόγησης αμερικάνικου τύπου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Απο εδώ και στο εξής  θα τεθούν σε εφαρμογή οι έμμεσες μέθοδοι τεκμαρτού προσδιορισμού των φορολογητέων εισοδημάτων. Θα βασίζονται στην παρακολούθηση των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων, στο είδος, το χρόνο και την έδρα του επαγγέλματος, στα λειτουργικά έξοδα, τη ταμειακή ρευστότητα, στις δαπάνες διαβίωσης των επαγγελματιών καθώς και στα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία τους.

Το νέο φορολογικό σύστημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα προβλέπει την καθιέρωση ενός νέου συστήματος επιλογής υποθέσεων για τακτικό φορολογικό έλεγχο, το οποίο θα βασίζεται σε κάποια κριτήρια που θα εκφράζουν τον βαθμό επικινδυνότητας των υποθέσεων και συγκεκριμένα αν υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες φοροδιαφυγής.

Επιπλέον θα δημιουργηθούν νέοι μέθοδοι έμμεσου ή τεκμαρτού προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων και των καθαρών εισοδημάτων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Οι φοροελεγκτές θα προσδιορίζουν τα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα και εισοδήματα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών με βάση πληροφορίες που θα συλλέγουν για την πραγματική τους ρευστότητα, το επίπεδο διαβίωσής τους και την περιουσιακή τους κατάσταση. Έτσι η εφορία θα έχει την δυνατότητα να προσδιορίζει το συνολικό φορολογητέο εισόδημα και θα επιβάλλει τεκμαρτό φόρο ανεξάρτητα από τα δεδομένα που έχει εμφανίσει ο φορολογούμενος στις φορολογικές του δηλώσεις. Μάλιστα θα συντάσσεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το πρόσθετο φόρο και οι ελεγκτικές αρχές θα ειδοποιούν τον υπόχρεο για την καταβολή του φόρου ή σε περίπτωση ένστασής του να αποδείξει ότι τα πραγματικά του εισοδήματα είναι χαμηλότερα από αυτά που προσδιόρισε η εφορία.

Τέλος θα θεσπιστεί ένα νέο σύστημα με το οποίο θα καθιερώνεται η υποχρέωση ελέγχου μίας μόνο χρήσης και η επέκταση του ελέγχου σε μία ή περισσότερες προηγούμενες χρήσεις μόνο στην περίπτωση που εντοπίζονται ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν διαπραχθεί και στις παλαιότερες διαχειριστικές περιόδους. 

Published in OUR TIPS

Νέα απόφαση για το επίδομα ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών δόθηκε από την κυβέρνηση όπου από εδώ και στο εξής δικαιούχοι του επιδόματος των 360 ευρώ θα είναι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και έχουν διακόψει αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, ή δεν αυτοαπασχολούνται, ή δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση ή ακόμα δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ, ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής. Σε αντίθετη περίπτωση όσοι χρωστούν εισφορές δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας.

Επιπλέον μέσω της νέα απόφασης εισάγονται και εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία το οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει κατά την τελευταία διετία τις 30.000 ευρώ και το ατομικό τις 20.000 ευρώ

Άξιο προς αναφορά είναι πως οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι από 1/1/2012 έχουν διακόψει την επαγγελματική τους θητεία καθώς και πως δεν έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα τους, μετά τη διακοπή επαγγέλματος και να μην έχουν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Επιπλέον κριτήρια διεκδίκησης του επιδόματος είναι:

 • Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.
 • Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.
 • Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.
 • O ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, δικαιούται βοηθήματος από ένα μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του.
Published in OUR TIPS

Νέες αλλαγές στις συναλλαγές μεταξύ των επιτηδευματιών με τονΝέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Πιο ειδικά, όλα τα φορολογικά στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου θα εκδίδονται πλέον αθεώρητα ή χωρίς ηλεκτρονική σήμανση.

 • Από εδώ και στο εξής οι ελεύθεροι επαγγελματίες για οποιαδήποτε είσπραξη από επιχειρήσεις, επιτηδευματίες ή άλλους ελεύθερους επαγγελματίες θα πρέπει να εκδίδουν αθεώρητα τιμολόγια αντί για θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Το ίδιο θα ισχύει και για αυτούς που αμείβονται με το λεγόμενο «μπλοκάκι». Από την άλλη πλευρά οι ελεύθεροι επαγγελματίες που εισπράττουν από ιδιώτες θα εκδίδουν για τις αμοιβές δελτίο παροχής υπηρεσιών.
 • Θεωρημένες αποδείξεις θα συνεχίσουν να εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιώτες μη υπόχρεους τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τις αμοιβές που εισπράττουν.
 • Αθεώρητα τιμολόγια ή τιμολόγια χωρίς σήμανση από ειδικούς φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς μπορούν πλέον να εκδίδουν και οι επιχειρήσεις πώλησης αγαθών για πωλήσεις που πραγματοποιούν προς άλλες επιχειρήσεις.
 • Θεωρημένα ή να φέρουν σήμανση από ειδικό ηλεκτρονικό φορολογικό μηχανισμό θα είναι τα δελτία αποστολής καθώς και τα τιμολόγια που εκδίδονται συνενωμένα με δελτία αποστολής
 • Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με την τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
Published in OUR TIPS

Από 1/1/2013 αυξήθηκε κατά 15% ο συντελεστή φορολόγησης επί των τόκων . Οι νέα αυτή διάταξη εφαρμόζεται επί των τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε σχέση με καταθέσεις, repos, αλλοδαπά ομόλογα, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, ελληνικά εταιρικά ομόλογα, πράξεις κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό.

Published in OUR TIPS

Αφενός με τις νέες διατάξεις οι ελεύθεροι επαγγελματίες χάνουν το αφορολόγητο και φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με την νέα κλίμακα μισθωτών, αφετέρου όμως οι ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών θα αφαιρούνται στο σύνολό τους από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Στις περιπτώσεις που η ασφάλιση μπορεί να γίνει προαιρετικά και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν συσταθεί με νόμο τότε θα ισχύσουν οι ίδιες ρυθμίσεις και θα προβλέπουν έκπτωση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών.

Published in OUR TIPS

Νέα τα δεδομένα για την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Από εδώ και στο εξής θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματός τους με συντελεστές 26% για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι 50.000 ευρώ και 33% για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 50.000 ευρώ. Επιπλέον με τις νέες ρυθμίσεις το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή 33% και το εισόδημα από αμοιβές μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών και διαχειριστών λοιπών εταιρειών υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή 26%.

Με την καινούργια φορολογία όσοι ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες ή ελευθέρια επαγγέλματα και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα έως και 55.000 ευρώ θα δουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις τους να αυξάνονται κατά ποσοστά έως και 1.460%. Από την άλλη πλευρά οι επαγγελματίες που έχουν εισοδήματα άνω των 55.000 ευρώ θα δουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται, με τις φορολογικές ελαφρύνσεις να υπερβαίνουν ακόμη και τα 2.500 ευρώ.

Με την κλίμακα των μισθωτών και όχι των ελεύθερων επαγγελματιών θα φορολογηθούν οι μισθωτοί που αμείβονται με «μπλοκάκι» . Συγκεκριμένα, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το οποίο θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών, θα θεωρείται και το εισόδημα που προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας:

 • Παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση έγγραφη σύμβαση που έχει συνάψει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο
 • Παρέχει υπηρεσίες μέχρι και σε 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση αυτή το 75% των ακαθαρίστων εσόδων του προέρχεται μόνο από έναν εκ των εργοδοτών αυτών.

Με την ίδια κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών θα φορολογηθούν τα κέρδη των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, καθώς και οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές, αφανείς καθώς και οι κοινοπραξίες.

Επιπλέον το νέο σύστημα φορολογικής φέρνει φορολογικές ελαφρύνσεις για τις ανώνυμες εταιρείες και τις ΕΠΕ, καθώς η συνολική φορολογική επιβάρυνση από 40% που ανέρχεται σήμερα περιορίζεται στα επίπεδα του 33%.

 

 

Published in OUR TIPS

Σύμφωνα με το τελευταίο σενάριο του υπουργείου Οικονομικών ο συντελεστής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες φαίνεται πως θα «κλείσει» στο 28% και ο αντίστοιχος συντελεστής για τις επιχειρήσεις είναι πιθανό να «κλείσει» στο 15%. Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις θα φορολογούνται με συντελεστή 15%, ενώ ο ίδιος συντελεστής θα ισχύει και για τα μερίσματα .Αυτό σημαίνει πως ο συνολικός φόρος στις επιχειρήσεις διαμορφώνεται λίγο κάτω από το 28%.

Παρότι η τρόικα είχε εγκρίνει την πρόβλεψη για τη φορολόγηση επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών με ενιαίο συντελεστή 35% από το 1 ευρώ τελικά οι πολιτικοί αρχηγοί συμφώνησαν στην καθιέρωση ενιαίου συντελεστή φορολόγησης 28% και όχι 35% για τα καθαρά εισοδήματα των ατομικών επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιρειών, με αποτέλεσμα η τελική επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες να είναι χαμηλότερη.

Από το τελευταίο σενάριο προβλέπεται πως η φορολογία των καθαρών κερδών των ΑΕ και των ΕΠΕ θα μειωθεί από το 20% στο 15% για τα αδιανέμητα κέρδη και από το 25% στο 15% για τα διανεμόμενα.

Published in OUR TIPS

Νέο σενάριο έχει πέσει στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει την αντικατάσταση του σημερινού τέλους επιτηδεύματος των 500 ευρώ με έναν ελάχιστο ετήσιο φόρο επιτηδεύματος 1.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει ότι ο ελάχιστος φόρος θα συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος που θα προκύπτει από την εφαρμογή του ενιαίου φορολογικού συντελεστή 35% στο συνολικό καθαρό εισόδημα κάθε ατομικής επιχείρησης και κάθε ελεύθερου επαγγελματία.

Πιο ειδικά, στη περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί για τον ελεύθερο επαγγελματία είναι χαμηλότερος των 1.000 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος θα πληρώνει συνολικό φόρο 1.000 ευρώ. Από την άλλη, όταν ο φόρος είναι μεγαλύτερος των 1.000 ευρώ, τότε ο ελεύθερος επαγγελματίας θα καταβάλλει μόνον τον φόρο που προκύπτει.

Το υπουργείο με την επιβολή του ελάχιστου ποσού φόρου των 1.000 ευρώ στοχεύει στο να διασφαλιστεί η είσπραξη «τετραψήφιου» ποσού φόρου εισοδήματος ακόμη κι από μικρομεσαίους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίοι θα δηλώσουν ετήσια καθαρά εισοδήματα χαμηλότερα των 3.000 ευρώ. Ακόμη, με το μέτρο αυτό, θα διασφαλιστεί η είσπραξη φόρου εισοδήματος 1.000 ευρώ ακόμη κι από επιτηδευματίες που θα δηλώνουν μηδενικό εισόδημα ή ζημιές.

 

 

 

 

 

Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5