Η ΓΓΠΣ ανακοίνωσε πως τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση Ε9 είτε έχουν οριστικοποιήσει περιουσιακή κατάσταση έτους 2013 μέχρι και τις 27/09/2013, δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Όμως σε περίπτωση που πρέπει να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση στον πίνακα των αγροτεμαχίων δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας δήλωσης Ε9.

Published in OUR TIPS

Η κυβέρνηση δημοσίευσε εγκύκλιο όπου και παρουσιάζει τον τρόπο και τον χρόνο διαβίβασης των στοιχείων για τους τόκους προς την Γ.Γ.Π.Σ. Πιο ειδικά, οι τράπεζες θα έχουν περιθώριο μέχρι τις 21 Ιουνίου να αποστείλουν τους τόκους των καταθέσεων των πελατών τους για το 2012 καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Όλοι οι υπόχρεοι θα πρέπει να αναγράφουν στη φορολογική τους δήλωση τους τόκους των καταθέσεων κυρίως από ποσά των 250 ευρώ και πάνω. Από του χρόνου οι τράπεζες θα έχουν ως καταληκτική ημερομηνία τις 28 Φεβρουαρίου για να αποστείλουν τα στοιχεία των τόκων στη ΓΓΠΣ.

Published in OUR TIPS

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών απέστειλε την 11η παρτίδα (196.287) εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης 2012.Από αυτά τα 122.402 σημειώματα είναι χρεωστικά, τα 15.744 είναι πιστωτικά και τα υπόλοιπα 58.141 είναι μηδενικά. Έως τώρα έχουν εκκαθαριστεί 5.416.010 φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες οι 3.681.142 είναι χρεωστικές, οι 441.397 πιστωτικές και οι 1.293.471 είναι μηδενικές.

Published in OUR TIPS

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών μέσω της αναβάθμισης των ηλεκτρονικών της υπηρεσιών προσφέρει την δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας σε συμβολαιογράφους.

Επιπλέον αλλαγές που προωθεί η ΓΓΠΣ είναι:

  • Τα ΚΕΠ και οι φορείς του Δημοσίου θα μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΤΑΧΙSNET για φορολογούμενους χωρίς να απαιτούνται συγκεκριμένες αναθέσεις ή εξουσιοδοτήσεις των φορολογούμενων.
  • Υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο Φ1) για το έτος 2011. Η υποβολή δηλώσεων περιλαμβάνει αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες καθώς και τροποποιητικές με όλα τα μέσα υποβολής (online, offline,batch)
  • Υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου, ώστε να αποδίδεται μαζί με την παρακράτηση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και η εισφορά αλληλεγγύης για φορολογικές περιόδους από 1/1/2012 και μετά.
  • Υποβολή δηλώσεων εισοδήματος Νομικών Προσώπων για το έτος 2012. Η Υπηρεσία Υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων υποστηρίζει τη διαχείριση των δηλώσεων στις οποίες είναι υπόχρεοι οι φορολογούμενοι-Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΕ,ΟΕ, Κοινοπραξίες).
  • Πιστοποίηση των φορέων του Δημοσίου, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των συμβολαιογράφων ώστε να είναι εφικτή η λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) για λογαριασμό των πολιτών.
Published in OUR TIPS

 

Σύμφωνα με το υπουργείο θα ανασταλεί η υποβολή των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν υπογράψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν υπογράψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2011.

 

Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5